Rizika v informačních technologiích

Rizika v informačních technologiích

Blog

Rizika informačních systémů


V současné době se podnikání a provoz firmy již nedokáže obejít bez využívání informačních systémů. Ať už se jedná o podnikatele, větší společnosti nebo organizace, tyto systémy se staly nezbytnou součástí každodenního fungování. Informační technologie umožňují firmám zefektivnit své procesy, zlepšit komunikaci, spravovat data a zvyšovat celkovou produktivitu. Díky těmto technologiím mohou podniky lépe reagovat na tržní změny, přizpůsobovat se novým trendům a zůstat konkurenceschopné. Avšak s rostoucí závislostí na těchto systémech se zvyšují i rizika spojená s jejich provozem. Proto je klíčové, aby management společnosti o těchto rizicích věděl, vyhodnotil a nějak na ně reagoval. Tento článek se zabývá klíčovými riziky spojenými s informačními technologiemi v podnikovém prostředí a navrhuje způsoby, jak tato rizika minimalizovat.

 

Identifikace kritických systémů

Prvním krokem k ochraně podniku před IT riziky je identifikace a popis kritických systémů, které jsou nezbytné pro jeho chod. Toto zahrnuje systémy, bez kterých by firma nemohla efektivně fungovat, jako je například systém pro sledování zásob u distributorských společností. Bez přesných informací o skladových zásobách by taková firma byla prakticky paralyzována. Je důležité si uvědomit, že každá společnost má jiné kritické systémy, které se odvíjí od typu její činnosti a specifických potřebách. Například pro výrobní podniky mohou být klíčové systémy pro řízení výrobních procesů, zatímco finanční instituce považují za kritické systémy, které spravují transakce a zabezpečení údajů klientů. Rozpoznání a ochrana těchto specifických kritických systémů je zásadní pro zajištění nepřetržitého a bezpečného provozu každé firmy.

 

Rizika a možná řešení

Po identifikaci kritických systémů je důležité posoudit rizika spojená s jejich provozem a zvážit dopady, které by mělo jejich selhání nebo nedostupnost. Tato rizika mohou výrazně ovlivnit schopnost firmy pokračovat ve své činnosti a mohou mít značné finanční, operativní a reputační důsledky. Rizika spojená s provozem IT systémů lze obecně rozdělit do několika kategorií:

Selhání hardwaru: Zahrnuje fyzické poruchy serverů, síťových zařízení, úložišť a dalších komponent, které mohou vést k výpadkům služeb nebo ztrátě dat.

Selhání služby: Jedná se o případy kdy došlo k chybě v kódu serverové aplikace, či nastavení serverového prostředí. Kupříkladu může jít o chybu programu v rámci nasazené nové verze aplikace, či špatně zvolená konfigurace databázového systému.

Poruchy integrity dat: Situace, kdy dojde k poškození, ztrátě nebo neautorizované modifikaci dat, což může zahrnovat vše od chybné databáze po chyby způsobené lidským faktorem, jako je například nesprávný import dat nebo omylem smazané soubory.

Únik informací: Neautorizované zveřejnění nebo ztráta citlivých, důvěrných nebo chráněných informací, které může ohrozit obchodní tajemství, ochranu osobních údajů a konkurenční výhodu.

Lidská chyba: Chyby způsobené nesprávným rozhodnutím nebo jednáním zaměstnanců, které mohou vést k různým problémům, včetně poruch systémů, ztráty dat nebo bezpečnostních incidentů.

 

Kybernetické hrozby: Různé formy kybernetických útoků, včetně malwaru, ransomwaru, phishingu, denial-of-service útoků a dalších bezpečnostních hrozeb, které mohou narušit provoz systémů, kompromitovat data nebo znemožnit přístup k důležitým službám.

 

 

Každá z těchto skupin rizik vyžaduje specifické strategie pro minimalizaci a řízení, včetně technických opatření, procesních zlepšení a vzdělávání zaměstnanců. Identifikace a pochopení těchto rizik jsou klíčové kroky k zajištění odolnosti podniku vůči potenciálním hrozbám a zajištění kontinuity jeho činnosti.

 

Strategie řízení rizik

Efektivní řízení IT rizik vyžaduje proaktivní přístup založený na prevenci, detekci a reakci. Následující strategie jsou základem pro minimalizaci rizik a ochranu podnikových aktiv.

1. Pravidelné hodnocení rizik

Podniky by měly pravidelně provádět hodnocení rizik, aby identifikovaly potenciální hrozby spojené s informační systémy a určily jejich dopad. Toto hodnocení pomáhá určit priority při implementaci ochranných opatření.

2. Vytvoření plánu obnovy po havárii

Plán obnovy po havárii (disaster recovery plan) je klíčový pro minimalizaci dopadů nečekaných událostí. Měl by obsahovat kroky pro obnovu IT systémů a dat po jejich ztrátě nebo poškození, včetně prioritizace obnovy kritických systémů.

3. Školení zaměstnanců

Lidský faktor hraje v kybernetické bezpečnosti značnou roli. Školení zaměstnanců na téma bezpečného používání internetu a firemních systémů je zásadní pro prevenci útoků založených na sociálním inženýrství.

4. Implementace bezpečnostních řešení

Bezpečnostní software a hardware, včetně antivirových programů, firewally, šifrování dat a systémů pro detekci a prevenci proniknutí, jsou nezbytné pro ochranu před vnějšími i vnitřními hrozbami.

 

Pravidelné hodnocení rizik, realizace kroků vedoucích k jejich snižování a vytváření plánů obnovy po havárii jsou zásadní pro identifikaci slabých míst a přípravu na možné scénáře výpadků. Tímto přístupem se organizace nejen vyhýbají náhlým finančním ztrátám, ale zároveň si udržují důvěru svých klientů a partnerů tím, že prokazují svou odolnost a schopnost rychle reagovat na neočekávané události.

 

Náklady spojené s řízením rizik

Strategické investice do bezpečnostních technologií, jako jsou pokročilé antivirové programy, systémy pro detekci a prevenci průniků, šifrování dat a firewally, spolu s pravidelnými aktualizacemi a údržbou, jsou základem pro ochranu před vnějšími i vnitřními hrozbami. Významnou roli zde hraje i vzdělávání zaměstnanců v oblasti kybernetické bezpečnosti a bezpečného chování online, což představuje účinnou obranu proti sociálnímu inženýrství a phishingovým útokům. Samozřejmě je důležité i poznamenat, že výše vynaložených nákladů by měla být úměrná velikosti potenciální ztráty.


Závěr

Ve světle těchto skutečností je jasné, že úsilí a zdroje vynaložené na prevenci a minimalizaci IT rizik nejsou pouhým nákladem, ale investicí do budoucnosti podniku. Tato investice umožňuje nejen ochranu před nepříznivými událostmi, ale posiluje také celkovou konkurenceschopnost organizace tím, že zajišťuje kontinuitu jejích operací a zachovává její dobré jméno ve stále více digitalizovaném a propojeném světě.

Služby které nám informační systémy poskytují

Služby které nám informační systémy poskytují

Blog

Informační technologie (IT) hrají klíčovou roli v moderním podnikání tím, že nabízejí řadu služeb, které pomáhají společnostem dosahovat jejich cílů a uspokojovat potřeby. Tyto systémy poskytují automatizovanou přidanou hodnotu, usnadňující zpracování a přenos dat, komunikaci na dálku, či zobrazování informací, čímž šetří čas a energii. Existence a rozvoj IT systémů je tedy reakcí na specifické potřeby podniků a organizací.

Podniky využívají různé druhy IT služeb, které lze kategorizovat do několika hlavních skupin, odvislých od jejich specifických požadavků a velikosti. Mezi tyto základní skupiny patří:

 

1.      Řízení vztahů se zákazníky (CRM): Tento soubor služeb je nezbytný pro efektivní komunikaci se zákazníky v digitálním věku, poskytuje nástroje pro správu komunikace přes emaily, sociální sítě, či kontaktní formuláře a uchovává historii interakcí se zákazníky.

 

2.      Systém řízení dokumentů (DMS): Pro firmy s rozsáhlým objemem dokumentace nabízí DMS možnosti strukturování dokumentů a správy přístupových práv, což umožňuje efektivnější vyhledávání a zabezpečení informací.

 

3.      Plánování materiálových potřeb (MRP): Tyto softwarové produkty podporují plánování zdrojů nezbytných pro výrobní procesy. Dnes jsou tyto funkce často integrovány do širších systémů, jako jsou ERP.

 

4.      Plánování a řízení podnikových zdrojů (ERP): ERP systémy nabízí komplexní řešení pro správu různorodých podnikových procesů, od skladových zásob po účetnictví a CRM, což umožňuje efektivní integraci a automatizaci.

 

5.      Business Intelligence (BI): Služby BI transformují velké objemy dat do strukturovaných reportů a grafů, usnadňující rozhodovací procesy managementu, například v oblasti marketingových strategií.

 

Kromě těchto základních kategorií se IT služby neustále vyvíjejí a specializují, reagující na nové potřeby a technologické trendy. Je důležité poznamenat, že způsob provozu IT systémů se liší; některé firmy upřednostňují in-house (on-premise) řešení, kde software je provozován přímo v prostorách firmy, zatímco jiné se obrací k cloudovým řešením, kde jsou služby hostovány a spravovány poskytovatelem služeb.

V dnešním rychle se měnícím technologickém prostředí je klíčové, aby podniky vyvíjely strategii IT, která je flexibilní a schopná adaptovat se na nové výzvy a příležitosti. Integrace a interoperabilita systémů, zabezpečení dat a ochrana soukromí, jakož i efektivní využití datové analytiky a umělé inteligence, jsou stěžejní oblasti, na které by se měly soustředit. Přístup k cloudovým službám a využití SaaS (Software as a Service) modelů nabízí podnikům flexibilitu a škálovatelnost, umožňující rychlou adaptaci na tržní změny a inovace bez nutnosti velkých počátečních investic do IT infrastruktury.

 

Další důležitou oblastí je kybernetická bezpečnost. S rostoucím využíváním digitálních technologií se zvyšuje i riziko kybernetických útoků. Firmy musí implementovat robustní bezpečnostní politiky a řešení pro ochranu svých dat a systémů. To zahrnuje nejen technologická opatření, jako je šifrování a firewall, ale i školení zaměstnanců v oblasti bezpečnostních praktik.

 

Analýza velkých dat a umělá inteligence (AI) jsou další klíčové technologie, které transformují způsob, jakým podniky pracují s informacemi. Tyto technologie umožňují hlubší porozumění tržním trendům, zákaznickému chování a interním procesům, což vede k lepšímu rozhodování a optimalizaci operací.

 

V oblasti vývoje softwaru se objevují agilní metodiky a DevOps praxe, které zrychlují vývoj a zavádění nových aplikací a služeb, zatímco zároveň podporují vyšší úroveň kolaborace mezi vývojovými a provozními týmy.

 

Digitalizace a automatizace procesů jsou také klíčové pro zvyšování efektivity a snižování nákladů. Robotic Process Automation (RPA) a další formy automatizace mohou nahradit opakované a časově náročné úkoly, což umožňuje zaměstnancům soustředit se na složitější a tvůrčí aspekty své práce.

 

Zatímco IT služby a technologie nabízí řadu příležitostí pro zlepšení a inovace, je důležité, aby firmy pečlivě plánovaly svou IT strategii, aby zajistily, že investice do technologií přinášejí skutečnou hodnotu a podporují celkové podnikové cíle. To zahrnuje pečlivou analýzu potřeb, výběr správných řešení a partnerů, a nepřetržitou revizi a optimalizaci IT prostředků.

 

 

V souhrnu, informační technologie se stávají stále více integrovanou a nezbytnou součástí každodenního podnikání, a schopnost efektivně je využívat a adaptovat se na jejich rychlý vývoj může být rozhodující pro úspěch v konkurenčním globálním prostředí.

O zálohování

O zálohování

Blog

 

     Možná dneska ve firemní sféře celkem zbytečná, až úsměvná otázka. No, překvapením pro mě byl telefonát s mou známou, který proběhl v nedávné době. Zoufalým hlasem prosila, zda bych jí nepomohl nějak obnovit soubor, který obsahoval účetní historii za poslední rok. V zásadě nic nového, může se to stát každému. Překvapením ale bylo, když jsem zjistil, že soubor byl na firemním síťovém úložišti a od IT přišla odpověď, že soubor není zálohovaný. V této chvíli bych přehodnotil situaci z lidský faktor – „stane se“ na zanedbání základní povinnosti výkonu práce zaměstnance. Nikoli oné známé, která soubor smazala, ale odpovědného IT pracovníka, který nezabezpečil ani to základní, co ze svého „postavení“ zabezpečit měl. Možná to zní přísně, ale představte si, že vám účetní zapomene započítat do daňového přiznání bonusy. Pokud o nich nevíte, může vás to stát hodně peněz.

      Základní přehled toho, co a jak se zálohuje, rozděleno do vrstev pro lepší představu. Je dobré vědět, co, jak, proč a kdy má smysl zálohovat a co naopak smysl nedává, nebo není potřeba.

1.) Vrstva IT SLUŽBY
      Zálohování kompletní služby IT – jinak řečeno řešíme tzv. „dostupnost služby“.
Zahrnuje jednak všechny vnořené vrstvy zálohování, kdy zálohujeme hardware, operační systém, aplikační server i data. V této vrstvě se musíme zabývat také ostatními faktory, které mají na poskytování služby vliv. Mezi tyto faktory patří vše, co může způsobit její výpadek. V úvahu přichází chlazení místnosti, napájení serverů, ostatní prvky infrastruktury, lidské „zdroje“ atd. Všechny tyto oblasti je třeba mít zálohované, popř. duplikované. 

2.) Vrstva HARDWARE
      V této vrstvě řešíme záložní hardware, na kterém je možno službu obnovit. Pokud ještě nemáme aplikační servery virtualizované, je nutné mít záložní identický hardware. Pokud již máte softwarovou část serverů virtualizovanou, postačí vám jakýkoliv jiný hardware s dostatečným výkonem pro běh služby a virtualizační platforma.

3.) Vrstva OS
      Záloha operačního systému. Operační systém je úzce svázán s hardwarem serveru a mnohdy obsahuje jedinečnou konfiguraci potřebnou k běhu aplikace. V dnešní době je tato vrstva vyřešena virtualizací serveru.

4.) Vrstva APLIKAČNÍ
      Aplikační vrstva obsahuje instalaci a konfiguraci aplikace / aplikačního serveru. Může obsahovat jedinečné konfigurační postupy, které při nedokonalé dokumentaci můžou při obnově služby chybět a způsobit prodloužení doby obnovy.

5.) Vrstva DATOVÁ
      V této vrstvě řešíme pouze zálohu dat, ze kterých služba poskytuje a zpracovává informace. Obvykle je to databázový soubor.

           Každá vyšší vrstva obsahuje předpoklad zálohy vrstev vnořených. Pokud zálohujete pouze data, protože je to třeba levnější, můžete tím ztratit hodně času obnovou všeho potřebného k tomu, aby služba zase běžela. Někdy může obnova trvat i dny, když je zapotřebí kooperace několika dodavatelských firem. Získání nového hardware, instalace a příprava prostředí (operačních systému) vašim IT a instalace a konfigurace aplikačního serveru dodavatelem softwaru. 

Firewall vs. “Next Generation FireWall”

Firewall vs. “Next Generation FireWall”

Blog

 

      Firewall je část programu běžící na zařízení, které odděluje vaši soukromou počítačovou síť od té veřejné (internetu). Jeho úlohou je dle přednastavených pravidel určovat, která komunikace smí a která nesmí vcházet do vaší soukromé sítě.

 

      Dá se říci, že jakákoliv lokální počítačová síť je zabezpečena firewallem (zkráceně FW), který je integrován v rámci modemu, nebo jiného hraničního zařízení. Většina laické veřejnosti ani netuší, že jejich domácí modem nějaký firewall vůbec obsahuje, natož k čemu slouží. Dále je tu skupina lidí, například z firemní sféry, která ví, že zabezpečení sítě pomocí firewallu je velmi důležitá a nutná součást, bez které se počítačová síť vůbec neobejde. A že je opravdu velmi důležitá jeho konfigurace, pokud má někdo z internetu přistupovat do vnitřní sítě. Pokud je FW špatně nakonfigurován, otvírají se možnosti hackerům a hackerským robotům, kteří neustále skenují internet a zkoušejí různé „zranitelnosti“.

 

      Co si dnes ale málokdo uvědomuje – a mnohdy jsou to i správci sítí, že pokud je z nějakých důvodů potřeba opravdu důsledně zabezpečit počítačovou síť, obyčejné firewally jsou dnes již pouhým základním kamenem, ale z hlediska bezpečnosti jsou nedostačující.

 


Jaký je tedy rozdíl mezi standardním Firewallem a Next Generation Firewallem (zrkáceně NGFW) ? Už z anglického názvu vyplývá, že se jedná o “další generaci”. Ale abych co nejvíce přiblížil celou problematiku laikovi, použiji příměr k vrátnici domu.

Standardní FW funguje asi jako vrátný obytného domu. Všechny osoby, které vycházejí z budovy, automaticky vypouští, dá se říci, že je nekontroluje. V obráceném směru – nájemníky domu, které má na seznamu a zná, vpustí dovnitř. A stejně tak vpustí dovnitř všechny ostatní cizí osoby, které vcházejí
na základě pozvání nájemníků. Toto je možná dostačují, pokud nemáte v budově co chránit a stačí vám, aby do domu nechodili všichni, jak se jim zlíbí.

 

       Jakmile ale máte v budově něco cenného – u společností tomu mohou být důležitá data, která mají hodnotu sama o sobě, nebo data a prostředky, které firma potřebuje ke své výrobní a prodejní činnosti, je nutná vyšší ochrana. V této chvíli je potřeba, aby vrátný nejenom hlídal, kdo jde do budovy, ale také kdo a kdy z ní vychází, co vnáší a co vynáší ven. Aby přesně věděl, koho s čím může vpustit a koho s jakým obsahem zase vypustit tak, aby firmě nebyla způsobena škoda. A vzhledem k tomu, že nemůže jen tak zastavit oprávněné návštěvníky, kteří u sebe mají podezřelý obsah, musí mít možnost podezřelý obsah analyzovat. Takže potřebuje bezpečnostní rámy, další školené vrátné, externí spolupracovníky na analýzu atd. Vlastně jsme na takové ostraze letištní bezcelní zóny, ale ještě na vyšší úrovni. 

 


      A přesně takto funguje další generace firewallů. NGFW neustále monitoruje a vyhodnocuje provoz, který skrze něj prochází. Ví, jak vypadají data, která můžou z firmy odcházet a stejně tak ví, které informace může komu zpřístupnit, aniž by se musela podávat nějaká žádost.